Mumbai Surgical Society Executive Committee

Mumbai Surgical Society Executive Committee

Dr. Manmohan Kamat

President

Dr. Niranjan Agarwal

Imm. Past President

Dr. Rajesh Yadav

Vice President

Dr. Shishir Shetty

Hon. Secretary

Dr. Debashish Das

Treasurer
Dr. Ashwini Wagh
Dr. Dharmesh Panchal
Dr. Dnyanesh Belekar
Dr. Matchavel K.


Dr. Milind Ruke
Dr. Roy Patankar
Dr. Vinaykumar Thati